آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گزیدن

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبير گزيده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است :

اول : آسيب وزيان.

دوم : دشمني.

سوم : مرافعه و خصومت.

چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)