آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گورکن

 

خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختيها به خوشبختي دست خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)