آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسهال

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه اسهال گرفته‏ايد، نشانه‏ى غم و اندوه است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه فردى دچار اسهال شده، به معناى آن است كه در اثر بى‏دقتى ديگران از انجام كار خود نااميد شده كه اين امر موجب نگرانى شما مى‏شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)