آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مچ پا

 

1ـ ديدن مچ زيباي پايي در خواب ، نشانة آن است كه همسرتان به شما اهانت مي كند .

2ـ اگر زني در خواب از ديدن مچ پاي خود لذت ببرد ، نشانة آن است كه در عشق نوميد مي شود .

3ـ اگر در خواب مچ پاي چاق حيواني را ببينيد ، علامت آن است كه در زندگي آسوده و راحت خواهيد بود .

4ـ اگر زني در خواب مچ پاي خود را بسيار لاغر ببيند ، نشانة آن است كه نوميد و بيمار خواهد شد . اما اگر مچ پاي خود را در خواب چاق ببيند ، علامت آن است كه آبروي او در خطر برباد رفتن است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)