آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مخترع

 

1ـ ديدن مخترعي در خواب علامت آن است كه به زودي دست به كاري استثنائي خواهيد زد كه موجب شهرت و افتخار شما مي گردد .

2ـ اگر خواب ببينيد چيزي اختراع كرده ايد ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه هاي خود موفق خواهيد بود ، و به ثروت دست خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)