آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرداب

 

ديدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمي و ترديد دچار خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)