آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مریضی

 

1ـ اگر خواب ببينيد مريض شده ايد ، علامت آن است كه دچار بيماري خواهيد شد يا برخورد ناخوشايندي با يكي از اقوام خواهيد داشت .

2ـ اگر دختري خواب ببيند بيماريي لاعلاج دارد ، علامت آن است كه به تنهايي در جستجوي شادماني است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)