آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

معاون

 

1ـ ديدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است كه در اثر حسادت به كارهايي احمقانه دست مي زنيد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند با معاون ادارة خود ازدواج مي كند ، علامت آن است كه براي فرار از تنهايي ، ازدواج خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)