آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

محراب

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه در محراب نماز كرد، دليل است او را فرزندي صالح آيد. اگر بيند كه در محراب نشسته بود، دليل كه در نماز كاهلي كند.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند كه محراب را عمارت كرد، دليل بر صلاح دين او است . اگر بيند كه در محراب آب تاخت، دليل است او فرزندي آيد عالم.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن محراب به خواب پنج وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: امام مسجد.

سوم: قاضي.

چهارم: محتسب (پاسبان).

پنجم: ميانجي وواسطه شدن در ميان مردمان.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)