آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مقبره

 

1ـ ديدن مقبره در خواب ، دلالت بر بيماري يا مرگ دارد . شايد يكي از دوستان شما با مشكلي مواجه شود .

2ـ اگر خواب ببينيد درون مقبره اي خوابيده ايد ، علامت آن است كه دچار بيماري خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)