آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اشراف

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه با طبقه‏اى اشراف همنشين شده‏ايد، بدين معنا است كه به مسائلى بيهوده، علاقه نشان مى‏دهيد و اگر زنى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‏كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)