آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مهندس

 

ديدن مهندسي در خواب ، نشانة آن است كه سفري خسته كننده در پيش رو خواهيد داشت و پس از خاتمة سفر تجديد ديدارهاي شادي آفرين خواهيد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)