آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مردار

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن مردار رشوت بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)