آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طهارت

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)