آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دستار

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن دستار زن وکنیز بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)