آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حادثه

 

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)