آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پولاد

 

دیدن پولاد در خواب بسیار خوب است و نشانهی سلامتی و قوی شدن است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)