آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

توتون

 

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)