آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اصطبل

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ديدن اصطبل در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه و سودمند است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

سوختن اصطبل در خواب، بيانگر تغييراتى خوشايند در زندگى شما است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)