آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرکّب

 

محمدبن سيرين گويد: مركب در خواب طلب كردن معيشت و يافتن مال است. اگر بيند مركب خريد يا كسي به وي داد، دليل كه معيشت بر وي فراخ شود ومرادش حاصل شود. اگر بيند مركب بريخت يا از وي ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند مركب بر جامه او ريخت، دليل كه او را زياني رسد. اگر دبير است زيان ندارد. اگر بيند با مركب چيزي نوشت از قرآن يا از نام خداي تعالي دليل بر خير و صلاح او كند. اگر به خلاف اين بود، دليل بر شر و فساد كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)