آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اطاعت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديگران از شما اطاعت كنند، به معناى رسيدن به خوشبختى است. اما اگر در خواب مطيع ديگران باشيد، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى زندگى بسيار آرامى خواهيد داشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)