آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اغماء

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در حال اغماء هستيد، نشانه‏ى آن است كه ثروت فراوانى به شما خواهد رسيد. اگر در خواب كسى را در حال اغماء ديديد، نشانه‏ى آن است كه به شخصى بدهكار خواهيد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)