آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

افسار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى افسار در خواب، به اين معنا است كه دست به كارهاى نگران كننده‏اى مى‏زنيد كه سود فراوانى به همراه دارد. اگر افسار كهنه‏اى در خواب ديديد، به اين معنا است كه احتمالا در حل مشكلات موفق نمى‏شويد. مشاهده‏ى افسارى كه چشم بند هم دارد، به اين معنا است كه فريب زن حيله‏گرى را مى‏خوريد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است كه شما به مسافرتى خواهيد رفت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)