آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

الهام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد چيزى خوشايند به شما الهام مى‏شود، بيانگر پيروزى در مقابل مشكلات زندگى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)