آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انجمن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را در يك انجمن ببينيد، علامت آن است بيش از اندازه كار مى‏كنيد. اگر فرد عاشقى در خواب خود را در يك انجمن ببيند، علامت آن است كه به زودى ازدواج مى‏كند.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)