آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انسان

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب انسان زشت و وحشتناكى را مشاهده كرديد، نشانه‏ى آن است كه افكار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‏دهيد. اگر در خواب انسان خوشحالى را ديديد، بيانگر غم و اندوه است. اگر در خواب يك انسان ناراحت و غمگين را ديديد، به اين معنا است كه خود را درگير مشكلات ديگران مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)