آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انعام

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‏گيريد كه اين باعث مى‏شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)