آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اهانت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه در دادگاه، به يك قاضى اهانت مى‏كنيد، بيانگر بى‏دقتى در انجام كارها است. اگر در خواب كسى به شما اهانت كرد، به اين معنا است كارى انجام مى‏دهيد كه به شما احترام مى‏گذارند.

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد فرد اهانت كننده يك بچه است، نشانه‏ى پيروزى در انجام كارها است. اگر در خواب ببينيد كسى كه به شما توهين مى‏كند بزرگ‏تر از شما است، نشانه‏ى جدايى از دوستان است. اگر در خواب ببينيد كه يك غريبه به شما توهين مى‏كند، نشانه‏ى گرفتارى‏هاى كارى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)