آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مزوره

 

محمدبن سيرين گويد: مزورها درخواب چون ترش نبود و چربي در وي نباشد دليل منفعت است. اگر ترش و ناخوش بيند، دليل مضرت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)