آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

باروت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه دست به باروت زده‏ايد، به اين معنا است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه برايتان بسيار خطرناك است. ديدن باروت در خواب، بيانگر آن است در انجام كارهايى كه به زودى قصد انجامش را داريد براى خود شريك نگيريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)