آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بریدن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه چيزى را مى‏بريد، نشانه‏ى شنيدن اخبار ناخوشايند است. اگر در خواب ببينيد عضوى از بدن يك بچه را قطع مى‏كنيد، يعنى از انجام دادن يكى از كارهايتان واهمه داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)