آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلغور

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه بلغور مى‏خورديد، نشانه‏ى آن است كه به ماديات توجه زيادى داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)