آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برهنه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با لباسي پاره و پابرهنه سرگردانيد ، نشانة آن است كه توقعات بيش از اندازه براي شما دردسر توليد خواهد كرد و تمامي كوششهاي شما براي رسيدن به هدفي خاص به يأس مبدل خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)