آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرتره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب به يك پرتره‏ى زيبا نگاه كنيد، بيانگر خيانت و بى‏وفايى است.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)