آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرگار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

استفاده از پرگار به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار اشتباه مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)