آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پژواک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن پژواك صداى كسى در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى بدى پيش رو داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)