آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تابلو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تابلوى كنار جاده، بيانگر آن است كه موضوعى موجب پريشانى شما مى‏شود.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تابلوى كارخانه يا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است كه يكى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. ديدن يك تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب يك تابلوى نقاشى بخريد، به اين معنى است كه به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستيد، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)