آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تاریخ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تاريخ در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)