آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تبلیغ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه براى موضوعى تبليغ مى‏كنيد، يعنى بايد براى انجام كارى تصميم درستى بگيريد. ديدن تبليغات در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى داشته باشيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)