آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تجارت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

تجارت كردن در خواب، نشانه‏ى بستن قراردادهاى مهم است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه در تجارتى شكست مى‏خوريد، يعنى بايد براى مدتى با مشكلات زيادى مبارزه كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)