آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تحسین

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به خاطر موضوعى تحسين مى‏شويد، يعنى مورد اتهام قرار مى‏گيريد. اگر ببيند كسى تحسين مى‏كنيد، يعنى دوستى خوب پيدا مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)