آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مسمار

 

اگر مسمار درخواب ديد، دليل بود بر مردي كه به كارهاي مردم پيوندند. اگر چيزي به مسمار بدوخت، دليل كه كار پراكنده خود جمع كند. اگر مسمار او ضايع شد تاويلش به خلاف اين است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مسمار درخواب بر چهار وجه است. اول: مردي بزرگ. دوم: مردي كه با مردم عهد كند. سوم: اميري بزرگ. چهارم: مضرت در كارها.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)