آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تحصیل

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه به رتبه‏هاى بالاى تحصيل رسيده‏ايد، بيانگر آن است كه با افرادى مقتدر همنشين مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد براى نتيجه‏ى درسى خود نگران و مضطرب هستيد، به اين معنا است كه بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)