آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تصنیف

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب تصنيفى بشنويد، به معناى وقوع پيشامدهاى ناگوار است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)