آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تصویر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

نگاه كردن به تصاوير در خواب، بيانگر آن است كه در دام انسان‏هاى حيله‏گر مى‏افتيد. نگاه كردن به تصاوير نقاشى شده در خواب، بيانگر پيشرفت در امور كارى است. اگر خواب بينيد كه تصاويرى را خريدارى مى‏كنيد، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)