آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تنقیه

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ديدن تنقيه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بعد از به پايان رسيدن سختى‏ها روزهاى خوبى خواهيد داشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)