آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تهدید

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب كسى شما را تهديد كند، به اين معنى است كه احتمالا دچار بيمارى مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)