آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مطربی

 

اگر ديد مطربي كرد و روي مي زد، دليل كه به چيزهاي حرام آيد و در ديدن مطربي كردن خيري نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)