آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مطهره

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مطهره نو داشت، دليل منفعت است از سفر، اگر كهن بيند تاويلش به خلاف اين است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مطهره بر سه وجه است. اول: سفر. دوم: مال. سوم: زندگاني.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)