آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مقنعه

 

ديدن مقنعه زن را، دليل شوي بود و مرد را، دليل زن است. اگر زني بيندكه مقنعه از سر او درافتاد، دليل ك از شوهر جدا شود. اگر ديد از مقنعه او پاره اي بسوخت، دليل كه شوهرش رااز حاكم ترسي بود. ابراهيم كرماني گويد: زنان را هرچه مقنعه بود شوي بود، اگر ندارد به شوهرش دهند. جابرمغربي گويد: اگر زني بيند مقنعه سبز در سر داشت، دليل كه مردش ديندار بود. اگر سفيد بود همين، دليل است. اگر سرخ بود دليل كه شوهرش طرب دوست بود. اگر سياه بيند، دليل كه شوهرش اندوهگين باشد، اگر كبود بيند، دليل مصيبت بود. اگر زرد بيند، دليل بيماري است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مقنع درخواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. چهارم: منفعت يافتن از زنان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)